Environmental Impact Assesment


Hlukové studie

V rámci naší činnosti zajišťujeme i zpracování tzv. hlukových studií, které jsou nutnou součástí posouzení investičního záměru vlivu na životní prostředí v případě, že v dané věci existuje riziko výrazných negativních hlukových dopadů. Studie zkoumá jak stacionární zdroje hluku, tak i zdroje pohyblivé, plynoucí např. ze zvýšené dopravní zátěže v místě.

Smyslem hlukové studie je pečlivě analyzovat plánovanou činnost či investiční záměr z hlediska produkované hladiny hluku a prokázat, že daný záměr nepřesáhne zákonem stanovené maximální úrovně, příp. navrhnout opatření vedoucí ke snížení hladiny hluku na přijatelnou úroveň.

Hluková studie je často nezbytným podkladem pro rozhodnutí správního orgánu v rámci územního, stavebního či kolaudačního řízení a rovněž v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Lze proto jednoznačně doporučit, aby investoři své plány konzultovali s námi již v počátečních fázích plánování svých akcí. Včasným přizpůsobením svým plánů je možné ušetřit cenný čas, o než se případně protahuje stavební řízení.